අලි කතාව | Story Of a Elephant

අලි කතාව | Story Of a Elephant

මේ කතාව මගේ තාත්තා ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ මට කිවුව කතාවක්.තාත්තාගේ ගමේ සිදුවුන සිදුවීමක්.තාත්තා කුඩා කාලයේ තාත්තාගේ ගමේ මාමා කෙනෙක්ට වෙච්ච සිදුවීමක්. අද වගේ නෙවේ ගල්ගමුව පැත්තේ අලි , ඇත්තු…