ගෙදරදීම බූට් සිංදුවක් සකසාගනිමු | A Home Made Song

ගෙදරදීම බූට් සිංදුවක් සකසාගනිමු.. ♪♪අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය(වචන) ►ඔයා , ඹයාගේ ►සංසාරේ , කඳුළු ►හැරදමා ගියා ►දුක , දුකට , දුකවගේ ►මැවෙනවා , ගලනවා , යා කලා ►සිහිනේ , හැඟුම් ►මට ,…