අම්මා වෙත | To Mother With Love

අම්මා වෙත | To Mother With Love

විවාහයෙන් පසුව තම බාරිය සමග දුරක පදිංචියට ගිය පුතාගෙන් අම්මාට !! දුරකට ගිය නමුත් බැඳිළා ඇය හමුවේ නිතරම හිතට ආවේ නුඹගේ සෙනෙහේ ප්‍රේමය දළුදමා දුර නිවසට ආවේ අම්මේ නුඹ නැතිව…
බිම් සුවඳ | Rain

බිම් සුවඳ | Rain

අඹරා ගසුත් සුළගත් ආ හැටි බෝමා කලුවක් අරන් අඹරත් කැලතුන ලීලා වරදක් නැතත් කලකින් දිය බුං පේනා වැස්සක් ඇවිත් මැණිකේ රෙදි ගෙට ගේනා අතරින් පතර පෙරලුණු දිය බිඳු අතරේ ගලමින්…