පාට පාට කලා පවුල | Adobe Systems Incorporated

පාට පාට කලා පවුල | Adobe Systems Incorporated

මේ ලෝගෝව මතකයිනේ ?? පරිගණකය එක්ක වැඩදාන කාටවත් මේ ලෝගෝ එකෙන් බේරෙන්න බෑ. මේ තියෙන්නේ ඇඩොබ් Adobe කොම්පැණියේ ප්‍ර‍ධාන කාර්යාලය. මේක පිහිටලා තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ. නමින් Adobe Systems Incorporated…