පින්සලේ මායාව | Cesar Santos

පින්සලේ මායාව | Cesar Santos

කියවීම මිනිසා සම්පූර්ණ කරයි සේම කලාව මිනිසා ජීවත් කරවයි කීවාට වරදක් නැත. අතීතයේ දිනකදී මිනිස් සෙවනැල්ලක් පිටපත් කරමින් ඇරඹුනු චිත්‍රයේ ඉතිහාසය ඉතා රසමුසු තැන් වලින් පිරෙමින් අනාගතය වෙත ගමන් කරමින්…