සුබ පැතුම ‍| Birthday Candles

සුබ පැතුම ‍| Birthday Candles

උපන් දිනයකදී වයස තව තවත් ඉදිරියට ගියත් කුඩා කාලයේ සිටම බොහෝ අය කුඩාවට හෝ සාදයක් ගෙන කුඩා හෝ කේක් ගෙඩියක ගැසූ ඉටිපන්දම් කිහිපයක් දල්වා එය කටින් පිඹ නිවා දමා උපන්…