ASUS ZenBook Pro15

ASUS ZenBook Pro15

ASUS සමාගම විසින් 2018 වසරේ සැප්තැම්බර් මසදී වෙළඳ පොළට නිකුත් කරනු ලැබූ නවතම ලැප්ටොප් පරිගණකයයි ASUS ZenBook Pro 15 පරිගණකය. මෙම පරිගණකය ASUS ආයතකය විසින් මේ වන තෙක්ම නිපදවූ ලැප්ටොප් වලට…