බටු මෝජු | Sri Lankan Batu Moju

බටු මෝජු | Sri Lankan Batu Moju

අතිරස මුලුතැන්ගෙදරින් අද අපි අළුත් විදියේ බටු මෝජුවක් හදමු ! මේක හරිම ලේසියි. අවශ්‍ය දේවල්: වම්බටු ග්‍රෑම් 500 ලොකු ළුෑණු ග්‍රෑම් 150 මිරිස් කරල් 5 සුදු ළුෑණු බික් 4/5 ඉඟුරු…