සොරකම් කළ රේඩියෝ සංඥා | Car Lock Hacking

සොරකම් කළ රේඩියෝ සංඥා | Car Lock Hacking

තමන්ගේ වටිනා කියන වස්තූන් අතර ප්‍රධානම තැනක් ගන්නා උපකරණ අතර මුලින්ම තියෙන උපකරණයක් තමන්ගේ වාහනය. බොහෝම පරිස්සමට පැදයන අතර නිවැරදි වේලාවට සේවා අලුත්වැඩියා කිරීමෙන්, තෙල් මාරු කිරීමෙන් මෝටර් රථයේ කාර්යක්ෂමතාවය…