තල්ලුව | Reverse Thrust

තල්ලුව | Reverse Thrust

ඔබ දන්නවා ගුවන් යානාවක් යනු ඉතාමත් සංකීර්ණ පද්ධතියක් බව. වායූ පීඩන මූලධර්ම උපයෝගී කරගනිමින් ඇන්ජින් වලින් ලැබෙන නියමිත වේගය හා තල්ලුව උපයෝගී කරගනිමින් ගුවන් ගත වන ගුවන් යානාවක සාමාන්‍ය උපරිම…