කුණුමුල්ල | The Great Pacific Garbage Patch

කුණුමුල්ල | The Great Pacific Garbage Patch

පරිසරය කෙතරම් පිරිසිදුව තබාගමු කීවත් ඔබ සහ අපගෙන් කීයෙන් කී දෙනෙක් ඒ ක්‍රියාව නිවැරදිව සිදුකරනවා දැයි අප දන්නේ නැහැ. නිවැරදිව කසළ බැහැර කරමින් පරිසරයට කෘතීම අපද්‍රව්‍ය එකතු වීම වැළැක්වීම වර්ථමානයේ කෙසේවත් නවත්වාගත…