හන්තානේ කථාව | Hanthana Story

හන්තානේ කථාව | Hanthana Story

බොහෝ ප්‍රේම කතාන්දර වල සුන්දරම කොටස සරසවිය වුවත් ඒ අතරිනුත් පේරාදෙණිය සරසවියට ඇත්තේ අමිල වූ ප්‍රේමණීය වටිනාකමකි.ඒ වෙන කිසිවක් නිසා නොව. අෑතින් පෙනෙන මහා කඳුවැටියක් නිසාය. නම කී පමණින් ගත…