එකැස් යෝධයා | Hurricane

එකැස් යෝධයා | Hurricane

අයං වස්සාන කාලෝ (මේ වර්ශා සමයයි) , එහෙමයි බොදු දර්ශනයේ වර්ශාව ගැන සඳහන් වුනේ.  වැස්සත් එක්කම එකටම කියවෙන අනිත් වචනය “කුණාටුව“. ගස් අඹරවමින්, ගෙවල් දොරවල් විනාශ කරමින්, යාන වාහන පෙරලා…