මෙතිලි ඨාකූර් | Maithili Thakur

මෙතිලි ඨාකූර් | Maithili Thakur

2000 වසරේ ජූනි 25 වනදා උපන් මෙතිලි ඨාකූර් ඉන්දියාවේ සාමාන්‍ය පවුලක දැරියක්. කුඩා කල සිටම සංගීතය ඇසුරු කරමින් ඇය ගී ගැයිමෙහි හපනියකු වූවාය. වැඩිවියට පත්වනවාත් සමග හාර්මෝනියම් වාදනයේදී දස්කම් දක්වන…