The 3D Magician | Indula

The 3D Magician | Indula

කලාකරුවකුට තමා හුරු වූ ඕනෑම උපකරණයක් තම කලා කෘතියකට උත්පාදකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට හැකියි. පැන්සල, පින්සල, සංගීත භාණ්ඩය මෙන්ම පරිගණකයත් වර්තමානයේදී හොඳ කලා මෙවලමක් විදිහට භාවිතාවට ඇවිත්. අන්න ඒ පරිගණකය…