ඇමසන් යෝධයා | Amazon

ඇමසන් යෝධයා | Amazon

පරක් තෙරක් නොදන්නා මේ මහා විශ්වයේ අපි කොතැනද? විශ්වයේ කෙතරම් ක්ෂීරපථ ප්‍රමාණයක් තිබේද? එයිනුත් අපි යන්තම් හෝ අගමුල සොගයාගෙන තිබෙන්නේ අපගේ ක්ෂීරපථයේ අපි දන්නා ග්‍රහලෝකවල පමණි.අප ජීවත් වන මේ මහපොළවේ…