කුහුඹුපුරය | The Ants Land

කුහුඹුපුරය | The Ants Land

"පායනා කාලෙදී රෑ දවල් මහන්සි වී කන්න දේ රැස් කරයි කූඹියෝ" අප කුඩා කලදී එකමුතු කම ගැන ඉගෙන ගන්නා විට අප ඉගෙන ගත් ඒ ගී කණ්ඩය කෙසේ නම් අමතක වන්නද.…