දික් දණ්ඩා | Tallest Building

දික් දණ්ඩා | Tallest Building

දැනට ලෝකයේ ඉදිකොට ඇති උසින් වැඩිම ගොඩනැගිල්ල මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් අපි දෙන උත්තරේ තමා ඩුබායිහි ඉදිකොට ඇති බර්ජ් කලීෆා.එහි උස මීටර් 828 ක් වෙනවා.ඇන්ටනාවේ හා අකුණු සන්නායකයත් සමග එහි උස…
කැලේට ගිය ඉතිහාසය | Trincomalee Oil Tanks

කැලේට ගිය ඉතිහාසය | Trincomalee Oil Tanks

කැලේට ගිය ඉතිහාසය. පෘතුවියේ භූගෝලීය පසුබිමට අනුව ලොවට පහළවී ඇති ස්වභාවික වරායයන් ප්‍රමාණය අතලොස්සකි.ලෝකයේ හොඳම ස්වභාවික වරායන් අතුරින් දෙවන ස්ථානය ත්‍රිකුණාමලය වරායට හිමිවේ.ඉන්දියන් සාගරයේ තිබෙන ගොඩබිම් කලාප වල පිහිටීමට අනුව…