වහ සහ බහ | Old Folks

වහ සහ බහ | Old Folks

අප එදිනෙදා ජීවිතයේදී වහ , වස ලෙස හඳුන්වන්නේ ශරීරයට අහිතකර බාහිරින් ඇතුල්වන රසායනිකයක් හෝ විසැති ශාක හෝ සත්ව යෙදවුමකි. මරණය හෝ ශරීරයට කිසියම් හෝ හානියක් කිරීමට හැකි මෙම වස වලින්…