රසවත් පුඩිමක් | Cream Caramel

රසවත් පුඩිමක් | Cream Caramel

හැමදාම ගෙදර තියෙන කිරිපිටි වලින් කිරියි, තේයි හදලා බොන එකේ පිටියි සීනියි කවලම් කරන් කන එකෙයි ඒ දෙක එකතු කරන් හදමුකෝ පුඩිමක්. ඕනම කිරි පිටි ජාතියක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.…