අනුරාධපුර වටරවුම් | Roundabouts in Anuradhapura

අනුරාධපුර වටරවුම් | Roundabouts in Anuradhapura

අනුරාධපුරයට ඉඳලා හිටලා ඇතුල් වෙන බොහෝ දෙනාට මුහුණදෙන්න වෙන සිදුවීමක් තමයි නගරයේ ගමන් ගන්නා විට මාර්ග පැටලීමට ලක්වීම. මංසන්ධි වටරවුම් වැඩිම නගරය වීම නිසා පිටින් පැමිණෙන බොහෝ අය එකම වටරවුමේ…