අනතුරුදායකයි | Virus Alert

අනතුරුදායකයි | Virus Alert

අනතුරුදායකයි !! "ප්‍රවේශම් වන්න! ඔබේ නමින් ඔබේ යාළුවාගෙන් ඔබට එන වීඩියෝවක් ඇති බව දැක්වෙන චැට් පණිවුඩයේ ඇති වීඩියෝවක් සේ පෙනෙන සබැඳිය තුළට ඇතුළු නොවන්න" මේ දිනවල බොහෝ දෙනා, බොහෝ දෙනාට…
එකැස් යෝධයා | Hurricane

එකැස් යෝධයා | Hurricane

අයං වස්සාන කාලෝ (මේ වර්ශා සමයයි) , එහෙමයි බොදු දර්ශනයේ වර්ශාව ගැන සඳහන් වුනේ.  වැස්සත් එක්කම එකටම කියවෙන අනිත් වචනය “කුණාටුව“. ගස් අඹරවමින්, ගෙවල් දොරවල් විනාශ කරමින්, යාන වාහන පෙරලා…