යෝධයාට නමක් | Pacific Ocean

යෝධයාට නමක් | Pacific Ocean

පෘතුගීසි දේශාටකයෙකු වූ “ෆර්ඩිනැන්ඩන් මැගලන්“ 1519 වර්ශයේ ඇරඹූ තම නව ලොව සොයා යෑමේ ලෝක චාරිකාව ගමන් කරන අතරතුර අද වැනි දිනකදී ( 1520 නොවැම්බර් 28 ) දකුණු ඇමරිකා මහද්වීපයේ දැන්…