The Art of Airbus | Promo

The Art of Airbus | Promo

සුප්‍රසිද්ධ Air Bus සමාගම තම සියළුම ගුවන් යානා මොඩල යොදාගනිමින් උඩු ගුවනේ සිදුකල මහා වීර වික්‍රමය.  පැද්දෙමින් නැළවෙමින් අහස්කුස පරයා පියඹා ගිය යකඩ කුරුල්ලන්ගේ සෙල්ලම| Youtube Channel - Airbus