පත්තරකාරයා | TinTin

පත්තරකාරයා | TinTin

දුටු පමණින් ඔබ මෙහි තිබෙන කාටූන් චරිතය හඳුනාගත්තා නේද ? ඔබ හරි මේ සිටින්නේ අපගේ වීර ටින් ටින්. 20වන සියවසේ ලොව සුප්‍රසිද්ධම කාටූන් චරිත වලින් එකක් වූ ටින් ටින් චරිතය…