මකරුන්ගේ අඩවිය සොයා | Yuanjiajie Mountains

මකරුන්ගේ අඩවිය සොයා | Yuanjiajie Mountains

කීරි ගැහෙන හීතලේ වැස්සකුත් එක්කම අද අපි ගියේ වුලින්ගුආන් ප්‍රදේශයේ යුඅන්ජිආජියේ උස් උල් කඳු මුදුන් බලන්න. ප්‍රධාන දොරටුවෙන් ඇතුල්වී බස් රථවලද බොහෝ දුර ගමන් කිරීමෙන් අනතරුව අපි ළඟා වුනේ ගිනස්…
Childhood Memories of old Sri Lankan Cartoon

Childhood Memories of old Sri Lankan Cartoon

We have Included 10 old Sri Lankan cartoon songs here. Enjoy your Childhood! ඔයාලාට අමතක නොවන ළමා කාර්ටූන් ගී පෙළක් මෙහි අන්තර්ගත කොට ඇත. මෙම ගී අපට දායාද කළ ටයි…