මාරියෝ | Mario Brothers

මාරියෝ | Mario Brothers

දුටු පමණින් ඔබට මෙහි සිටින කාටූන් චරිතය හඳුනාගත හැකි නොවේද ?අප කුඩා කල සිට ආදරය කළ රූපවාහිනී ගේම් යන්ත්‍රයෙන් සාලය පුරා දිව ගිය "මාරියෝ" ඔබට මතක ඇතුවාට සැක නැත. කුඩා…