අලි කඳුළු | Tyke The Elephant

අලි කඳුළු | Tyke The Elephant

මතකද කුඩා කාලයේ ජාතික රූපවාහිනිය වටේ ඉඳගෙන හවස් යාමයේ බලපු ටයි මාමා හඬකවපු කතා බලපු හැටි ? ඒ කතා අතර අපි කාට කාටත් අමතක නොවන කතාවක් තිබුනා. සකුරා අම්මාගේ හනාකෝ…