සත්‍යය

සත්‍යය

මවාපාන දේට වඩා “සත්‍යය“ සෑම විටම කටුකය , අවලස්සනය , සම්පූරණයෙන් වෙනස්ය !!
ඡායාරූපය – අන්තර්ජාලය